REGULAMIN KLUBÓW NALEŻĄCYCH DO FIT FACTORY SP. Z O.O.

CROSSFIT LEA oraz XXS GYM’S

(obowiązujący od dnia 09.10.2023)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubów należących do FitFactory sp. z o.o.

 • 1 SŁOWNICZEK:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

Cennik – aktualna oferta świadczonych w Klubie usług oraz oferowanych towarów ze wskazaniem jednostkowej ceny, dostępna w Recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej.

Cykliczne Obciążenie Karty Płatniczej – sposób płatności polegający na obciążeniu karty kredytowej lub karty debetowej Członka Klubu pełną należną kwotą z tytułu Składki Członkowskiej lub Karnetu w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym przez cały Okres Członkostwa, przy wykorzystaniu systemu Espago

Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubów należących do FitFactory sp. z o.o. oraz wykupiła karnet i legitymuje się Kartą Klubową do Klubu.

Członkostwo – Jeden z Karnetów dostępnych w ofercie klubu

Karnet OPEN GYM – członkostwo uprawniające do korzystania bez ograniczeń z siłowni XXS GYM’S.

KARNET OPEN GYM STUDENT – członkostwo uprawniające studentów z ważną legitymacją studencką, do 26 roku życia, do korzystania bez ograniczeń z siłowni XXS GYM’S

Karnet CROSSFIT OPEN – członkostwo uprawniające do korzystania bez ograniczeń z siłowni XXS GYM’S oraz bez ograniczeń z zajęć grupowych w klubie CrossFit Lea.

Karnet CROSSFIT STUDENT – członkostwo uprawniające studentów z ważną legitymacją studencką, do 26 roku życia, do korzystania bez ograniczeń z siłowni XXS GYM’S oraz bez ograniczeń z zajęć grupowych w klubie CrossFit Lea.

Karta/Karta Klubowa – karta wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do klubu i umożliwiająca wejście do klubu poprzez bramkę obrotową/czytnik wejść.

Kaucja – opłata, którą Klient uiszcza drogą elektroniczną na poczet możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe.

Klub – jeden z klubów należących do FitFactory sp. z o.o.:

 • XXS GYM ZABŁOCIE 24
 • XXS GYM KOSSAKA 5
 • CROSSFIT LEA & XXS GYM 116

Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, a także posiadacz systemu zewnętrznego takiego jak karta Multisport, FitProfit, FitSport, Medicover Sport, PZU Sport

Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.

Okres Rozliczeniowy – okres odpowiadający ustalonej ilości  28 dni obowiązywania wybranego Członkostwa

Okres Subskrypcji, Okres Członkostwa – wynikający z Umowy Członkowskiej okres ważności członkostwa w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z usług świadczonych w Klubie. Warunki rozpoczęcia oraz ustania Członkostwa zależne są od wybranego rodzaju Subskrypcji/Karnetu

Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych z obciążeniem kart płatniczych – ESPAGO – PSP Polska Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie jednorazowych płatności online – Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

Opłata Administracyjna – opłata doliczana do każdego pierwszego karnetu Klienta lub do karnetu po zerwaniu ciągłości poprzedniego karnetu Klienta

Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubów należących do FitFactory sp. z o.o., a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubów.

Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.

Pierwsze darmowe wejście – Darmowe wejście na zajęcia grupowe w klubie CrossFit Lea, dla osób nie korzystających wcześniej z usług Klubu. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych w Klubie na podstawie „Pierwszego darmowego wejścia” wiąże się z obowiązkiem zaakceptowania Regulaminu Klubu oraz uzupełnienia danych zawartych w odpowiednim formularzu dostępnym w Panelu Klienta, a także wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia sportowe (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon.

Dla CrossFit Lea & XXS GYM Lea 116: https://crossfit-lea.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta?

Dla XXS GYM Zabłocie 24: https://xxsgymzablocie-krakow.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

Dla XXS GYM Kossaka 5: https://xxsgymkossaka-krakow.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

Strona internetowa – strona internetowa klubu www.crossfitlea.com

Subskrypcja – forma płatności polegająca na cyklicznym obciążeniu karty płatniczej, zarejestrowanej przez Klienta w Portalu dla Klientów

Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubów należących do FitFactory sp. z o.o. na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem Członkostwa.

Wejście Jednorazowe – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z usług świadczonych w danym Klubie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po uiszczeniu przez Klienta jednorazowej opłaty przewidzianej w Cenniku, a także zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Wirtualny portfel – integralna część portalu dla Klientów, której zasilenie konieczne jest do dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach sportowych.

Właściciel – spółka FITFACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583659, posiadającą NIP: 6772394634, REGON 362897461 – będąca właścicielem Klubów.

Zajęcia grupowe – zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.

 • 2 ZAKRES USŁUG
 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: zajęcia grupowe z trenerem znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronach internetowych klubu
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w poszczególnych placówkach Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
 8. W poszczególnych Klubach mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.
 • 3 Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Klubów należących do FitFactory sp. z o.o. zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 3.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli:
 • zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
 • jest objęty kwarantanną lub izolacją;
 • miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 1. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 2. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 3. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 4. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w punktach niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta i bez dokonywania skanowania danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych Klienta.
 6. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 7. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 8. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania szafki w szatni zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z szafki, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z szafki.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
 10. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika.
 11. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 12. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Właściciela i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 13. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce.
 14. Właściciel Klubów FitFactory sp. z o.o. informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 15. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu.
 16. W celu umożliwienia FitFactory sp. z o.o. (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w § 10 Regulaminu.
 17. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Właściciela i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Właściciel oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 18. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Właścicielem drogą mailową na adres mailowy: info@cfkrakow.com
 • 4 CZŁONKOSTWO W KLUBIE
 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich wymaganych oświadczeń.
 2. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta karnetu.
 3. Członkostwo jest aktywne od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubach należących do FitFactory sp. z o.o. Na życzenie Klienta może zostać aktywowane w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 4. Zakup karnetu poprzez Portal Klienta oraz na recepcji klubu jest jednoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 5. Członkostwo zostaje automatycznie przedłużona na dalszy czas oznaczony 28-u dni, na 3 dni przed datą jego końca. Klient ma 6 dni na jego opłacenie na recepcji klubu lub poprzez jednorazową płatność online lub poprzez cykliczne obciążenie karty płatniczej. Nieopłacony karnet zostanie automatycznie zamknięty 3 dni po wygenerowaniu przedłużenia. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo raz w roku, zawiesić Członkostwo na nieprzerwalny okres od 1 do 28 dni, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Członkostwa przez Klienta należy zgłosić na recepcję klubu (osobiście, mailowo, telefonicznie). Okres zawieszenia członkostwa, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności członkostwa. Zawieszenie Członkostwa skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubach należących do FitFactory sp. z o.o. na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. W przypadku opłacenia kilku kolejnych Karnetów z góry, zawieszenie jest możliwe od chwili ustania aktywności jednego z tych karnetów. Jeśli okres zawieszenia przypada pomiędzy jednym a drugim karnetem to początkowa data aktywności kolejnego Karnetu zostaje przesunięta do czasu zakończenia zawieszenia.
 9. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa, wydawana Klientowi w dniu podpisania Umowy z Klubem i ważna przez okres obowiązywania Umowy. W przypadku Nowych Klientów kupujących Karnet on-line, Kartę należy odebrać w placówce Klubu, którą dany Klient wybrał podczas rejestracji w Portalu dla Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 40,00 złotych (słownie: czterdzieści złotych.) przy zakupie każdego nowego Karnetu (oraz po przerwaniu ciągłości karnetu).
 10. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 11. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 12. Jeżeli zakupu karnetu dokonuje przedsiębiorca, w Karcie klubowej w rubryce „Właściciel” wpisuje się dane osoby fizycznej uprawnionej przez przedsiębiorcę do korzystania z karnetu. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna, a Członkiem Klubu zostaje osoba wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 13. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu Klubu. W wyjątkowych wypadkach, nie częściej niż raz w miesiącu, wejście do Klubu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 14. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 15. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
 16. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty systemowe wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 17. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 18. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 39 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć złotych brutto). Opłata ta jest bezzwrotna.
 19. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.
 • 5 SUBSKRYPCJE
 1. W ramach udostępnionego Klientom Panelu Klienta, Właściciel Klubu świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na umożliwieniu zakupu Subskrypcji.
 1. Aktualna oferta Subskrypcji przedstawiona jest w Cenniku usług świadczonych w Klubie. Zastrzega się możliwość zmiany Cennika usług w zakresie dostępnych rodzajów Subskrypcji. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach Umów już zawartych przez Członków Klubu i nie wpływa ona na prawa i obowiązki Członków Klubu, którzy są stronami wcześniej zawartych Umów. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej ani Regulaminu
 1. Comiesięczne Opłaty za Członkostwa Subskrypcyjne za kolejne Okresy Rozliczeniowe, przez cały okres ważności Subskrypcji, wnoszone są przez Członka Klubu wyłącznie przy użyciu Cyklicznego Obciążenia Karty Płatniczej przy wykorzystaniu systemu „ESPAGO” obsługiwanego przez PSP Polska Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy Członkowskiej i wykupienia Subskrypcji jest podanie przez Klienta przy zawarciu Umowy Członkowskiej numeru karty kredytowej lub karty debetowej, daty jej ważności, kodu weryfikacyjnego karty (CVC/CVV) oraz wyrażenie zgody na Cykliczne Obciążanie karty Płatniczej. Zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola w trakcie składania zamówienia na Stronie Internetowej oznacza wyrażenie zgody na cykliczne obciążenie Karty Płatniczej.
 1. Zgoda na Cykliczne Obciążanie Karty Płatniczej uprawnia Operatora do obciążania rachunku karty płatniczej Klienta pełną należną kwotą opłat w danym Okresie Rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym obowiązywania Umowy bez konieczności każdorazowego, dodatkowego zawiadamiania o tym klienta.
 1. Dla skorzystania przez Klienta z Cyklicznego Obciążenia Karty Płatniczej, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności.
 1. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.
 1. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Klubu oraz postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności. Klient upoważnia Klub do obciążania rachunku karty wskazanej zgodnie z ust. 11 i 12 poniżej kwotami z tytułu wymagalnych Opłat za Członkostwo przez cały Okres Członkostwa.
 1. Dane karty płatniczej Klienta nie będą zapisywane przez Podmiot Prowadzący Klub. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane przez system „ESPAGO” oraz system „eFitness”.
 1. Klient zobowiązuje się zapewnić na rachunku powiązanym ze wskazaną kartą odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ust. 11 i 12 poniżej
 1. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty za obowiązujący okres Członkostwa. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Subskrypcji wybranej przez Klienta.
 2. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną od pierwszego dnia każdego Okresu Członkostwa do rezygnacji z Cyklicznego Obciążania Karty Płatniczej lub rozwiązania Umowy Członkowskiej
 3. Nieskuteczna autoryzacja Cyklicznego Obciążenia Karty Płatniczej nie zwalnia Klienta od obowiązku uiszczenia należnych opłat w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązywania Umowy. Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.
 1. W razie nieuregulowania płatności w terminie do 5-tego dnia miesiąca kalendarzowego naliczana zostaje opłata administracyjna w wysokości 40 PLN.
 1. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, Właściciel Klubu za pośrednictwem systemu dostarczanego przez Operatora Płatności podejmie próby obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Podmiot Prowadzący Klub ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Klubu lub rozwiązania Umowy Członkowskiej w trybie § 10 ust. 3 lit a.
 1. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 1. Każdy przypadek nieskutecznej autoryzacji Cyklicznego Obciążania Karty Płatniczej, z wyłączeniem nieskutecznej autoryzacji z powodu braku wymaganych środków, powoduje konieczność ponownej rejestracji karty płatniczej przez Klienta
 1. Członek Klubu, który wykupił Subskrypcje może w czasie jej trwania zmienić rodzaj Subskrypcji ze skutkiem na pierwszy dzień nowego Okresu Rozliczeniowego po uprzednim uiszczeniu opłaty naliczonej proporcjonalnie w stosunku do nowo wybranej Subskrypcji.
 1.  Każda subskrypcja jest umową na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że po złożeniu wypowiedzenia, w trakcie trwania 30 dniowego okresu wypowiedzenia, subskrypcja będzie aktywna,  a płatności za subskrypcje będą naliczały się zgodnie z harmonogramem obciążeń, aż do dnia wykonania się wypowiedzenia i odpięcia karty płatniczej z konta klienta.
 1. Wypowiedzenie składane jest przez Klienta mailowo lub pisemnie na recepcji klubu na wzorze wypowiedzenia dostępnym na recepcji klubu. Wypowiedzenie może być złożone oraz zaakceptowane tylko w wypadku braku zaległości na koncie klienta. Odpięcia Karty płatniczej z konta klienta dokonuje Pracownik recepcji klubu po upływie okresu wypowiedzenia.
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem realizacja Cyklicznego Obciążenia Karty Płatniczej odbywa się na podstawie zasad świadczenia usług przez ESPAGO
 1. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje możliwość bezpłatnego zawieszenia opłaconej Subskrypcji raz w roku, na nieprzerwalny okres od 1 do 28 dni, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Subskrypcji przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta. Okres zawieszenia członkostwa, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności członkostwa. Zawieszenie Członkostwa skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 • 6 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU
 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
 2. Udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
 3. W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty klubowej nie korzystających ze Ścieżki alternatywnej (ponad dane określone w pkt alternatywnej i dowodem tożsamości Klienta przez Personel Klubu przy każdorazowej wizycie Klienta w Klubie, przed rozpoczęciem korzystania z usług.). W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także telefon kontaktowy i numer PESEL.
 4. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w przypadku zakupu pierwszego karnetu przez Nowego Klienta, który zamierza korzystać ze Ścieżki alternatywnej w placówce Klubu bezpośrednio w recepcji, w pozostałych przypadkach za pośrednictwem Portalu dla Klienta
 5. Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.
 6. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu Facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 7. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 8. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 9. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 10. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 11. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 12. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 13. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku niepodsiadania przez opiekuna Karnetu ani jednorazowego wejścia bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 14. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 15. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 16. Karnet uprawnia do korzystania z usług oferowanych przez kluby należące do Fit Factory sp. Z o.o. zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
 17. Zmiana rodzaju Członkostwa jest możliwa ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu. Klient zmieniający, może zmienić karnet zgodnie ze zdaniem poprzednim tj. ze skutkiem na koniec aktywności wykupionego karnetu
 18. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na sportowych zajęciach sportowych z trenerem lub odpowiednimi warunkami do sportowych zajęć indywidualnych z trenerem.
 19. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 20. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone weryfikacją Klienta w recepcji Klubu.
 21. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów lub w recepcji placówki Klubu, w której zajęcia te się odbywają, najwcześniej na 14 dni przed terminem danych zajęć. Członkowie Klubu mogą zapisywać się na zajęcia sportowe wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia sportowe w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
 22. Klient posiadający system zewnętrzny (Kartę Multisport, FitProfit, FitSport,  Medicover Sport, lub PZU Sport lub inny, z którym Klub aktualnie ma podpisaną umowę partnerską) zobowiązany jest do uzupełnienia Wirtualnego Portfela o kwotę 20zł brutto celem dokonania rezerwacji na jedne zajęcia sportowe z trenerem. Jeśli Klient chce dokonać kilku rezerwacji, musi zasilić Wirtualny Portfel wielokrotnością tej kwoty.
 23. Jeśli Klient pojawi się na sportowych zajęciach z trenerem, na których miejsce zarezerwował, kaucja zatrzymana na czas niniejszej rezerwacji wraca do jego Wirtualnego Portfela i może zostać wykorzystana na poczet kolejnych rezerwacji.
 24. Jeśli Klient nie pojawił się na sportowych zajęciach z trenerem, na których miejsce zarezerwował, kaucja zatrzymana na czas niniejszej rezerwacji zostaje pobrana przez Klub.
 25. Jeśli Klient chce zrezygnować z możliwości zapisywania się na sportowych zajęciach z trenerem, z wyprzedzeniem może w dowolnym momencie wypłacić zawartość swojego wirtualnego portfela składając stosowne oświadczenie w recepcji klubu.
 26. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w sportowych zajęciach z trenerem, z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
 27. Harmonogram sportowych zajęciach z trenerem, udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 28. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na sportowych zajęciach z trenerem, o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 29. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania sportowych zajęciach z trenerem, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać trzech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 30. W wypadku odwołania sportowych zajęciach z trenerem, przez Klub, zatrzymana na poczet rezerwacji Kaucja wraca do Wirtualnego Portfela Klienta.
 31. Na sportowe zajęciach z trenerem, Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na sportowe zajęciach z trenerem,
 32. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem sportowych zajęciach z trenerem, wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 33. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 34. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 35. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 36. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
 37. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 38. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 39. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
 40. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub do działań marketingowych prowadzonych przez Klub na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, mailingu lub w drukowanych materiałach reklamowych jak ulotki i plakaty, na co Klient wyraża zgodę.
 41. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.
 42. Klub zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości rezerwacji miejsca na zajęciach zorganizowanych Klientom posiadającym Karnet, którzy przynajmniej dwukrotnie nie odwołali w terminie swojej rezerwacji.
 • 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI
 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (salę sportowych zajęć zorganizowanych) z plecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
 4. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 • 8 CENNIK ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
 1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubów oraz na stronach internetowych Klubów.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż czas trwania karnetu dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres długości karnetu lub jej wielokrotność.
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy lub na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 5. Opłatę za karnet uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.
 • 9 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc, Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Jeżeli Klient w terminie 3-tu dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet tego samego rodzaju, który posiadał uprzednio, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu.
 3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ
 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 • 11 ZMIANA REGULAMINU
 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

 

 • 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Właściciel tj. spółka FitFactory sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583659, posiadającą NIP: 6772394634, REGON 362897461 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: info@cepl
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
 9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy
 11. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 12. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient, aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy odpowiedniego Klubu.
 • 13 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych  klubach należących do FitFactory sp. z o.o.
 2. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Klubu w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy Klubu.
 3. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;3) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 4. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 7. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Nowemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:1) zawarcia Umowy na odległość tj. z wykorzystaniem Portalu dla Klienta pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu.
 9. W celu odstąpienia od Umowy, Nowy Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: FitFactory sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
 10. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 11. Po zakupie Karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta faktura przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w Umowie.
 12. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem Klubów za pośrednictwem:
 13. 1) poczty tradycyjnej na adres: FitFactory sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;2) poczty elektronicznej pod adresem mailowym klubu.

FitFactory  sp. z o.o.

Juliusza Lea 116

30-133 Kraków

OŚWIADCZENIE o odstąpieniu od Umowy

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………………..………………

……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikających z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu do klubu należącego do  FitFactory sp. z o.o.

……………………………………….

Data

……………………………………….

Podpis Klienta

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KLUBY NALEŻĄCE DO FITFACTORY SP. Z O.O.
(obowiązuje od 01.09.2022)

Regulamin został sporządzony na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez kluby należące do FitFactory sp. z o.o. poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresami: www.crossfitlea.com, https://crossfitlea-krakow.cms.efitness.com.pl/kup-karnet?club=true , https://xxsgymzablocie-krakow.cms.efitness.com.pl/kup-karnet?club=true, https://xxsgymkossaka-krakow.cms.efitness.com.pl/kup-karnet?club=trueudostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów.

 • 1 SŁOWNICZEK:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

Cennik – aktualna oferta świadczonych w Klubie usług oraz oferowanych towarów ze wskazaniem jednostkowej ceny, dostępna w Recepcji Klubu oraz na Stronie Internetowej.

Cykliczne Obciążenie Karty Płatniczej – sposób płatności polegający na obciążeniu karty kredytowej lub karty debetowej Członka Klubu pełną należną kwotą z tytułu Składki Członkowskiej lub Karnetu w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym przez cały Okres Członkostwa, przy wykorzystaniu systemu Espago

Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubów należących do FitFactory sp. z o.o. oraz wykupiła karnet i legitymuje się Kartą Klubową do Klubu.

Członkostwo – Jeden z Karnetów dostępnych w ofercie klubu

Karnet OPEN – członkostwo uprawniające do korzystania bez ograniczeń z wszelkich zorganizowanych zajęć grupowych z trenerem znajdujących się w ofercie Klubów, a także korzystania ze strefy open gym.

Karnet Open Student – członkostwo uprawniające do korzystania bez ograniczeń z wszelkich zorganizowanych zajęć grupowych z trenerem znajdujących się w ofercie Klubów, a także korzystania ze strefy open gym, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

Karnet Open Gym – członkostwo uprawniające do korzystania bez ograniczeń ze strefy open gym.

Karta/Karta Klubowa – karta wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność

FitFactory sp. z o.o., a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubów.

Kaucja – opłata, którą Klient uiszcza drogą elektroniczną na poczet możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia sportowe.

Klub – jeden z klubów należących do FitFactory sp. z o.o. –CrossFit LEA I/LUB XXS GYM

Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, a także posiadacz systemu zewnętrznego takiego jak karta Multisport, FitProfit, Medicover Sport

Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.

Okres Rozliczeniowy – okres odpowiadający ustalonej ilości dni obowiązywania wybranego Członkostwa

Okres Subskrypcji, Okres Członkostwa – wynikający z Umowy Członkowskiej okres ważności członkostwa w jakim Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z usług świadczonych w Klubie. Warunki rozpoczęcia oraz ustania Członkostwa zależne są od wybranego rodzaju Subskrypcji/Karnetu

Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych z obciążeniem kart płatniczych – ESPAGO – PSP Polska Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie jednorazowych płatności online – Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

Opłata Administracyjna – opłata doliczana do każdego pierwszego karnetu Klienta lub do karnetu po zerwaniu ciągłości poprzedniego karnetu Klienta

Opłata Członkowska – cykliczna opłata dla osób korzystających z zajęć grupowych

Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubów należących do FitFactory sp. z o.o.

Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.

Pierwsze darmowe wejście – Darmowe wejście na zajęcia grupowe, dla osób nie korzystających wcześniej z usług Klubu. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych w Klubie na podstawie „Pierwszego darmowego wejścia” wiąże się z obowiązkiem zaakceptowania Regulaminu Klubu oraz uzupełnienia danych zawartych w odpowiednim formularzu dostępnym w Panelu Klienta, a także wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Placówki Klubu – miejsca, w których świadczone są usługi Klubu.

Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia sportowe (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon.

Dla CrossFit Lea: https://crossfit-lea.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta?

Dla XXS GYM Zabłocie 24: https://xxsgymzablocie-krakow.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

Dla XXS GYM Kossaka 5: https://xxsgymkossaka-krakow.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

Strona internetowa – strona internetowa klubu

Subskrypcja – forma płatności polegająca na cyklicznym obciążeniu karty płatniczej, zarejestrowanej przez Klienta w Portalu dla Klientów

Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubów należących do FitFactory sp. z o.o. na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem Członkostwa.

Wejście Jednorazowe – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z usług świadczonych w danym Klubie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po uiszczeniu przez Klienta jednorazowej opłaty przewidzianej w Cenniku, a także zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Wirtualny portfel – integralna część portalu dla Klientów, której zasilenie konieczne jest do dokonania rezerwacji miejsca na zajęciach sportowych.

Właściciel – spółka FITFACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583659, posiadającą NIP: 6772394634, REGON 362897461 – będąca właścicielem Klubów.

Zajęcia grupowe – zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Regulamin oraz Regulamin Klubów jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
  3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.
 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
  1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego Kluby, profil działalności, formularz zapisu do newsletter, formularz
  rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów.
 1. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu  Klubów, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Kluby. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin  Klubów.
  3. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, Zawieszenie lub zmiana Karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Kluby usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności.
  4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa
  obowiązujący w Klubie cennik usług.
  5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów.
  6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług
  drogą elektroniczną.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta – Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1) połączenie z siecią Internet;
2) System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości
1024 x 768 ppi;
3) przeglądarką w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
4. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Portalu dla Klienta.

 • 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów.
  2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 • 6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA
  1. Portal dla Klientów składa się z następujących funkcjonalności:

1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
3) zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie;
4) zarządzania Umowami, gdzie Klient może zakupić Karnet
5) płatności, gdzie Klient może dodać do swojego konta kartę płatniczą oraz dokonać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane;
6) Historii Konta, gdzie Klient może przeglądać historię zakupów Karnetów i płatności
7) odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty.
2. Założenie Konta Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Portalu dla Klienta z zastrzeżeniem ust. 2a poniżej. Nowy Klient lub Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Nowy Klient lub Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klienta wskazuje,
które zgody są wymagane do świadczenia usług. Nowy Klient lub Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.
3. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług rekreacyjno-sportowych Klubu, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych Klubu po doręczeniu do Placówki Klubu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
4. Po wypełnieniu formularza (po wprowadzeniu danych Klienta, o którym mowa w ust. 2a powyżej), na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta Klienta. Aktywacji Konta Klienta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku
„Aktywuj moje konto”.
5. W celu zalogowania się do Portalu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
6. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-7 niniejszego paragrafu.
7. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie.
8. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie Klubów, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Klubów lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
10. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy od świadczenia usług przez
sieć Klubów określa Regulamin Klubów.

 • 6a. ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE
  INTERNETOWEJ
  1. W ramach Strony internetowej Usługodawca udostępnia formularz zapisu do
  newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz
  zgłoszenia reklamacyjny oraz zgłoszenia szkody.
  2. W celu zapisu do newsletteru, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu
  dostępnym na Stronie internetowej swój adres poczty elektronicznej, na który to adres
  e-mail Usługodawca będzie przesyłał wiadomości zawierające informację handlową
  dotyczące oferty Usługodawcy, akcjach promocyjnych, konkursów. Z otrzymywania
  newsletteru Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie.
  3. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza informacje o prowadzonych
  rekrutacjach na wskazane stanowiska pracy oraz umożliwia składanie aplikacji. W
  celu złożenia aplikacji w ramach wybranej przez Usługobiorcę oferty pracy,
  Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane oraz załączyć
  CV oraz list motywacyjny, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
  osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz wysłać aplikację.
  4. Usługodawca może zaoferować, wedle własnego uznania, jednorazową, dodatkową
  usługę, skorzystanie z której będzie możliwe po uprzednim zapisaniu się przez osobę,
  do której oferta ta zostanie skierowana, z wykorzystaniem formularza zapisów na
  usługi dodatkowe. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę, o której mowa w zdaniu
  poprzednim takiego formularza zapisanie się przez nią na usługę dodatkową zostanie
  potwierdzone w formie mailowej bądź telefonicznej.
  5. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza formularz zgłoszenia reklamacji
  oraz formularz zgłoszenia szkody. W celu zgłoszenia reklamacji bądź zgłoszenia
  szkody, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane, a
  ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a następnie wysłać
  zgłoszenie. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się na zasadach określonych w §9
  Regulaminu.
 • 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą
  być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w
  placówce Klubu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej
  bądź poprzez przesłanie listem na adres: FitFactory sp. z o.o. , ul. Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres mailowy
  klubów (CrossFit Lea: info@crossfitlea.com, XXS GYM: info@xxsgym.pl )
  2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz
  adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod
  rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub
  wniosek.
  3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na
  wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą
  elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O
  odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę
  składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji
  adres e-mail lub na adres do doręczeń.
  4. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin
  Klubów należących do FitFactory sp. z o.o.
 • 8. ZMIANA REGULAMINU
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez
  umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym
  miejscu w placówkach Klubu.
  2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania
  okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z
  podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
  3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili
  umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu
  domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
  4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez
  wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz
  godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy
  jak i Regulaminu.
 • 9. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Właściciel tj. spółka FitFactory
  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do
  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
  Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 0000583659, posiadającą NIP: 6772394634, REGON 362897461 (dalej
  łącznie jako: „Administrator”).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane
  kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  iod@klubcrossfit.pl.
  3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób
  określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede
  wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii)
  w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora
  marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw
  któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony
  Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy,
  dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane
  osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w
  oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z
  prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
  5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy,
  dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń
  końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz
  automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą
  wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych –
  wysyłanie Klientowi Newslettera.
  6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom
  (odbiorcom).
  7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw
  trzecich.
  8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy
  oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków
  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
  podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku
  przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w
  przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
  9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego
  przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do
  przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony
  internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z
  ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na
  jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
  2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla
  Klientów z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia
  nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby
  narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
  3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze
  świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw.
  hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub
  Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez
  złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak
  „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się
  stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że
  podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka, o których mowa w
  zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie
  istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi
  niepożądanymi działaniami.
  4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w
  dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem  Klubów za pośrednictwem:
  1) poczty tradycyjnej na adres: FitFactory sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Juliusza
  Lea 116, 30-133 Kraków;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin Klubów jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.