POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBÓW SPÓŁKI NALEŻĄCYCH DO FIT FACTORY SP. Z O.O.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://crossfitlea.com (Strona Internetowa) jest spółka FITFACTORY Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583659, posiadającą NIP: 6772394634, REGON 362897461 – właściciel klubów.

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez FitFactory sp. z o.o.

Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi do czasu aż sami nie zdecydują inaczej.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy czym FitFactory informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością wskazania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzanych danych osobowych określają właściwe dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez FitFactory regulaminy.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

 • wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych;
 • wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
 • wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);
 • wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:
 1. marketing usług własnych;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubach – z zachowaniem prywatności i godności osób;
 3. dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw, któregokolwiek z Administratorów;
 4. przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta.

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez sieć klubów spółki FitFactory.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń zrealizowanych za pośrednictwem Internetu są wykorzystywane przez FitFactory dla celów technicznych. Dodatkowo adresy IP są gromadzone ogólnie dla celów związanych z informacjami statystycznymi np. o regionie.

Zapisanie się do usług oferowanych przez FitFactory.

Użytkownicy mogą zapisać się do newslettera FitFactory, w tym celu podają swoje imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania przez lub na zlecenie FitFactory newslettera zawierającego informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.
Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie FitFactory, zarządzanie nim czy dokonywanie rezerwacji online wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.
Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez FitFactory usług i ofert do potrzeb klientów.

Dane demograficzne mogą być również zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisywanie w plikach „cookies”) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników oraz do podnoszenia jakości świadczonych przez FitFactory usług. Przy czym zestawiane dane pozbawiane są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikacyjnych (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.

Ochrona transmisji danych

Formularz wypełniony przez Użytkownika w trakcie zapisywania się, a także proces autoryzacji (logowania) do konta Użytkownika i zasobów FitFactory realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez FitFactory z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

Administrator nieudostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych).

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Prawa osób, których dane dotyczą / dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: powiadomienia@klubcrossfit.pl

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Pliki “cookies” 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
FitFactory stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
1) niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej w tym m.in. podtrzymujące sesję po zalogowaniu się na konto w systemie FitFactory;
2) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;
3) zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
4) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.
Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt

W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z FitFactory za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej na adres: FitFactory sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków;